2023 оны 03-р сарын

Нислэгийн хуваарь

Олон улс / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Улаанбаатар - Эрхүү 20:50 21:50 20:50 21:50 2023.03.27 - 2023.10.27
Эрхүү - Улаанбаатар 23:00 23:55 23:00 23:55
Улаанбаатар - Эрхүү 20:50 21:50 2023.06.07 - 2023.10.25
Эрхүү - Улаанбаатар 23:00 23:55
Улаанбаатар - Эрхүү 20:50 21:50 20:50 21:50 2023.06.01 - 2023.08.31
Эрхүү - Улаанбаатар 23:00 23:55 23:00 23:55
Улаанбаатар - Новосибирск 21:30 23:20 21:30 23:20 2023.03.30 - 2023.10.26
Новосибирск - Улаанбаатар 0:20 3:50 0:20 3:50
Улаанбаатар - Новосибирск 21:30 23:20 2023.06.06 - 2023.09.26
Новосибирск - Улаанбаатар 0:20 3:50
Улаанбаатар-Ханой 8:00 12:00 8:00 12:00 2023.05.01 - 2023.10.26
Ханой-Улаанбаатар 13:30 19:10 13:30 19:10
Улаанбаатар - Хөх хот 13:00 14:30 2023.05.03 - 2023.10.25
Хөх хот - Улаанбаатар 15:30 17:00
Улаанбаатар - Хөх хот 13:00 14:30 2023.06.03 - 2023.10.28
Хөх хот - Улаанбаатар 15:30 17:00
Улаанбаатар-Тяньжин 8:05 10:00 2023.05.07 - 2023.10.22
Тяньжин-Улаанбаатар 11:00 13:00
Улаанбаатар-Сөүл 9:30 13:30 9:30 13:30 15:00 19:00 2023.06.02 - 2023.09.29
Сөүл-Улаанбаатар 14:30 17:30 14:30 17:30 20:10 23:20
Улаанбаатар-Ханой 8:00 12:00 15:30 19:30 2023.03.26 - 2023.04.30
Ханой-Улаанбаатар 2:40 13:30 19:10 21:00
Улаанбаатар - Токио 8:00 13:30 8:00 13:30 2023.03.28 - 2023.10.27
Токио - Улаанбаатар 14:30 19:00 14:30 19:00
Улаанбаатар - Токио 8:00 13:30 2023.04.30 - 2023.10.22
Токио - Улаанбаатар 14:30 19:00
Улаанбаатар-Сөүл 19:30 23:30 2023.03.29 - 2023.04.26
Сөүл-Улаанбаатар 0:40 3:30
Улаанбаатар-Сөүл 9:30 13:30 9:30 13:30 2023.03.27 - 2023.10.28
Сөүл-Улаанбаатар 14:30 17:30 14:30 17:30
Улаанбаатар-Сөүл 9:30 13:30 2023.05.03 - 2023.10.25
Сөүл-Улаанбаатар 14:30 17:30
Улаанбаатар-Сөүл 15:00 19:00 2023.06.01 - 2023.09.28
Сөүл-Улаанбаатар 20:10 23:20
Улаанбаатар - Хөх хот 13:00 14:30 2023.03.29 - 2023.04.26
Хөх хот - Улаанбаатар 15:30 17:00
Улаанбаатар-Тяньжин 8:05 10:00 2023.03.26 - 2023.04.30
Тяньжин-Улаанбаатар 11:00 13:00
Улаанбаатар-Тяньжин 8:05 10:00 2023.06.01 - 2023.10.26
Тяньжин-Улаанбаатар 11:00 13:00

Орон нутаг / Бүх цаг орон нутгийн цагаар /

Улаанбаатар - Өлгий 14:45 15:45 14:45 15:45 2023.03.28 - 2023.10.27
Өлгий - Улаанбаатар 16:15 19:15 16:15 19:15
Улаанбаатар - Өлгий 14:45 15:45 14:45 15:45 14:45 15:45 2023.06.01 - 2023.09.30
Өлгий - Улаанбаатар 16:15 19:15 16:15 19:15 16:15 19:15
Улаанбаатар - Өлгий 14:45 15:45 2023.10.01 - 2023.10.22
Өлгий - Улаанбаатар 16:15 19:15
Улаанбаатар - Ховд 14:30 15:20 14:30 15:20 14:30 15:20 2023.03.27 - 2023.10.28
Ховд -Улаанбаатар 15:50 18:30 15:50 18:30 15:50 18:30
Улаанбаатар - Ховд 14:30 15:20 14:30 15:20 2023.06.02 - 2023.09.29
Ховд -Улаанбаатар 15:50 18:30 15:50 18:30
Улаанбаатар - Увс 20:00 20:45 20:00 20:45 2023.04.01 - 2023.05.30
Увс -Улаанбаатар 21:15 23:55 21:15 23:55
Улаанбаатар - Увс 16:30 17:20 2023.06.01 - 2023.08.31
Увс -Улаанбаатар 17:50 20:30
Улаанбаатар - Увс 16:30 17:20 16:30 17:20 2023.06.04 - 2023.10.24
Увс -Улаанбаатар 17:50 20:30 17:50 20:30
Улаанбаатар - Улиастай 9:45 11:05 2023.04.01 - 2023.10.28
Улиастай - Улаанбаатар 11:35 13:00
Улаанбаатар - Улиастай 9:45 11:05 2023.06.06 - 2023.10.24
Улиастай - Улаанбаатар 11:35 13:00
Улаанбаатар - Алтай 10:20 11:40 2023.04.03 - 2023.05.29
Алтай - Улаанбаатар 12:10 13:30
Улаанбаатар - Алтай 9:00 10:20 2023.06.04 - 2023.10.22
Алтай - Улаанбаатар 10:50 12:10
Улаанбаатар - Алтай 9:45 11:05 2023.04.06 - 2023.10.26
Алтай - Улиастай 11:35 12:05
Улиастай - Улаанбаатар 12:35 14:00
Улаанбаатар - Даланзадгад 6:00 7:00 6:00 7:00 6:00 7:00 6:00 7:00 2023.06.26 - 2023.09.10
Даланзадгад - Улаанбаатар 7:30 8:30 7:30 8:30 7:30 8:30 7:30 8:30
Улаанбаатар - Мөрөн 9:00 10:00 13:30 14:30 13:30 14:30 9:00 10:00 2023.06.26 - 2023.09.08
Мөрөн - Улаанбаатар 10:30 11:30 15:00 16:00 15:00 16:00 10:30 11:30