Ачаа тээш

Зорчигчдын анхааралд

Бүртгэгдсэн тээш

Бүртгэгдсэн тээш гэдэг нь тээвэрлэгч өөрийн хариуцлагандаа хүлээн авч тээшний зүүлтийн тасалбар олгосон тээшийг хэлнэ.

Зорчигчийн бүртгэгдсэн болон гар тээшний жингийн нийлбэрийн хязгаар нь доор дурьдсан байдлаар тогтооно. Мөн тийзний нөхцөлөөс хамаарч авч явж болох тээшний хэмжээ өөр байж болно.

Зэрэглэл Олон улс Орон нутаг
Агаарын хөлөг AIRBUS A319 ERJ-145LR AIRBUS A319 ERJ-145LR
Энгийн зэрэглэл 20*кг 20*кг 15*кг 15*кг
Хүүхэд 15*кг 15*кг 10*кг 10*кг
Нярай Хүүхдийн тэрэг/ замд хэрэглэх хоол хүнс

(*-Гар тээш болон тээшний ниилбэр жин)

 • Нялх хүүхэд /infant/ нь хүүхдийн нэг эвхдэг тэргийг үнэ төлбөргүй авч явж болно.
 • Хөнгөлөлттэй болон үнэ төлбөргүй тийзээр аялж буй зорчигчид нь ердийн төлбөртэй зорчигчдын адилаар тээшийг үнэгүй авч явах эрхтэй.
 • Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тээвэрлэгч нь тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан аялалд бүртгэх тээшний хэмжээг хязгаарлах эрхтэй.
 • Хоёр болон түүнээс дээш зорчигчид хамтран нэг бүлэг болж нэг чиглэлд нисэн, хамт нэг газар буух нэг дор хамтдаа бүртгүүлсэн үед үнэ төлбөргүй авч явах зөвшөөрөгдсөн тээшний жингийн нийлбэр нь зорчигч тус бүрт ногдох зөвшөөрөгдсөн тээшний нийлбэртэй тэнцүү байхад уг хамтатган бүртгэгдсэн тээшүүдийг үнэ төлбөргүй тээвэрлэхийг зөвшөөрнө.
 • Үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх хэмжээнээс илүү гарсан тээшний үнийг төлсөн нөхцөлд тухайн зорчигчийн явах нислэгт тээвэрлэхийг зөвшөөрнө. Дамжих нислэгт тээш нь эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэгдэхээр бүртгэгдсэн бол илүү тээшний тээврийн хөлс нь тээш бүртгэгдсэн эхний цэгт бүх замын турш төлөгдсөн байх шаардлагатай.

Бүртгэгдээгүй тээш буюу гар тээш

Бүртгэгдээгүй тээш гэдэг нь тухайн зорчигчийн хувийн хариуцлаган дор агаарын хөлгийн бүхээгт тээвэрлэгдэж буй тээшийг хэлнэ. Зорчигч нь өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэж гар тээш, эд зүйлсээ агаарын хөлөгт мартах, үлдээх , алга болсон гэх мэт зүйлээс гарсан хохиролд тээвэрлэгч хариуцлага хүлээхгүй. Зорчигчид нь агаарын хөлгийн суудлын дээрх зайнд багтах хэмжээний гар тээшийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд тээвэрлүүлэх ба гурван талын хэмжүүрийн нийлбэр нь ERJ-145 агаарын хөлгийн хувьд 115 см-с, Airbus A319 агаарын хөлгийн хувьд мөн 115 см-с хэтрэхгүй байх ёстой. Мөн дараах зүйлүүдийг агаарын хөлгийн бүхээгт үнэгүй авч орж болно. Үүнд:

 • Эрэгтэй хүний бичгийн хавтас
 • Эмэгтэй хүний жижиг гар цүнх
 • Шүхэр болон тахир дутуу хүний таяг
 • Жижиг камер болон дуран
 • Онгоцонд унших зориулалттай ном, сонин
 • Нялх хүүхдэд хэрэглэгдэх хоол хүнс
 • Нялх хүүхдийн зөөврийн сагс
 • Тахир дутуу зорчигчийн тэргэнцэр

Зорчигч нь хөгжмийн зэмсэг эсвэл хэврэг шинж чанартай эд зүйлс /компьютерийн дэлгэц гэх мэт/ зэрэг нь хэмжээгээрээ гартаа авч явах тээшний хэмжээнээс овор ихтэй байвал суудал захиалан тээвэрлүүлж болно. Ийм тохиолдолд дараах зүйлүүдийг мөрдлөг болгоно.

 • Зорчигч нь овор ихтэй тээшийг суудал эзлүүлэн авч явах тохиолдолд тээврийн хөлс нь уг зорчигчийн билетний үнэтэй адил тарифаар төлөгдөнө.
 • Суудал эзэлж тээвэрлэгдэх тээшинд хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэхгүй.
 • Суудал эзлэн тээвэрлэгдэж буй тээшний жин нь 75 кг-аас хэтрэхгүй байх ёстой.
 • Ийм журмаар тээвэрлэгдэж буй тээшний бүрэн бүтэн байдал нь үүнийг хариуцаж яваа зорчигчийн бүрэн хариуцлаганд байна.

Зорчигчийн гар тээшин дэх шингэн зүйлсийн хязгаарлалт. Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, ICAO-с тавьж буй шаардлагын дагуу зорчигчдын гар тээшин дэх шингэн зүйлсэд дараах хязгаарлалтыг тавина.Үүнд:

 • Зорчигчийн гар тээшин дэх шингэн эд зүйл нь 100 мл-ээс илүүгүй савалгаатай байна.
 • Эдгээр шингэн эд зүйлсийг тунгалаг, түгжигддэг 1 литрийн багтаамжтай уутанд хийсэн байна.
 • Зорчигч бүрт зөвхөн 1 ширхэг ийм уут бүхий шингэн зүйлсийг гар тээшинд авч явахыг зөвшөөрнө.
 • 100 мл-ээс илүү хэмжээтэй шингэн зүйлсийг бүртгэгдсэн тээш хэлбэрээр тээвэрлүүлнэ.
 • Нислэгийн явцад хэрэглэх эм болон хүүхдийн хоол тэжээлийн шингэн зүйлсэд дээрх хязгаарлалт хамаарахгүй болно.