FLIGHT SCHEDULE

International flight / ALL TIMES ARE LOCAL TIME ZONE /

Destination Date Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 UB - NARITA - UB 2021/10/04

07:30 - 13:00

14:00 - 18:20

2021/10/18
2 UB - IRKUTSK - UB 2021/10/08

14:00 - 15:05

16:35 - 17:35

2021/10/22

domestic flight / ALL TIMES ARE LOCAL TIME ZONE /

Destination Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

UB - ULGII

ULGII - UB

08:00 - 10:00

10:30 - 12:30

08:00 - 10:00

10:30 - 12:30

2

UB - KHOVD

KHOVD - UB

08:00 - 09:50

10:20 - 12:00

08:00 - 09:50

10:20 - 12:00

3

UB - ZAVKHAN

ZAVKHAN - ALTAI

ALTAI - UB

08:00 - 09:10

09:40 - 10:10

10:40 - 12:00

4

UB - ZAVKHAN

ZAVKHAN - UVS

UVS - UB

08:00 - 09:10

09:40 - 10:40

11:10 - 13:00