Тийзний дүрэм журам

1. Тийзний ангилалаас хамаарч тийзэнд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөгдөх хугацаанд багтан нислэгийн бүртгэл эхлэх цагаас дор хаяж 24 цагийн өмнө өдөр солиулах, нэр өөрчлөх, буцаалт хийх боломжтой. Энэ тохиолдолд тийзний ангилалын өөрчлөлтийн зөрүү төлбөр нэмэгдэнэ.

2. Тийзний өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөгдсөн хугацаанд багтан хүсэлт гаргасан тохиолдолд зохих хэмжээний нэмэлт төлбөртэйгээр зорчигчийн нэрийг өөрчлүүлж болно.

3. Нэр өөрчлөлт нь тухайн зорчигчийн нэр дээр захиалагдсан бүх нислэгт хамаарна.

4. Тийзний чиглэл өөрчлөхгүй.

5. Үндсэн тарифаар  бичигдсэн зорчигчийн тийз болон хөнгөлөлттэй  буюу тусгай тарифаар бичигдсэн тийзийн хүчинтэй хугацаа тухайн тарифын нөхцөлд заасан журмаар хязгаарлагдана.

6. Зорчигч өөрийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалж нислэгээс хоцрох, бичиг баримт бүрэн бус тохиолдолд тээвэрлэгч байгууллага ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.