Тийзний дүрэм журам

1. Тийзний ангилалаас хамаарч тийзэнд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөгдөх хугацаанд багтан нислэгийн бүртгэл эхлэх цагаас дор хаяж 24 цагийн өмнө өдөр солиулах, буцаалт хийх боломжтой. Энэ тохиолдолд тийзний ангилалын өөрчлөлтийн зөрүү төлбөр нэмэгдэнэ.

2. Тийзний чиглэл өөрчлөхгүй. Бичигдсэн тийз дээр нэр өөрчлөгдөхгүй

3. Үндсэн тарифаар  бичигдсэн зорчигчийн тийз болон хөнгөлөлттэй  буюу тусгай тарифаар бичигдсэн тийзийн хүчинтэй хугацаа тухайн тарифын нөхцөлд заасан журмаар хязгаарлагдана.

4. Зорчигч өөрийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалж нислэгээс хоцрох, бичиг баримт бүрэн бус тохиолдолд тээвэрлэгч байгууллага ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.