Хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигч

Хэрэв зорчигч хөдөлгөөний хязгаарлалтын улмаас нисэх онгоцны буудалд, онгоцонд суух, онгоцноос буух зэрэгт тусгай тоноглол бүхий тэргэнцэр шаардлагатай бол урьдчилан захиалга өгсөнөөр үйлчилгээг үзүүлнэ