Жирэмсэн зорчигч

Жирэмсэн эмэгтэй нь аялалд гарахаасаа өмнө эмчээсээ зөвөлгөө авсан байх хэрэгтэй. Жирэмсэний 27-35 долоо хоногоос хэтрэхгүй, хэвийн тээлттэй жирэмсэн эмэгтэй нь заасан магадлагааны маягтыг хяналт тавьж буй эмчээрээ бөглүүлэн АЭРО МОНГОЛИА ХХК-аар аялах боломжтой. /Маягт татаж авах/
Энэхүү магадлагааг нислэг эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бөглүүлсэн байх шаардлагатай. Дараахь тохиолдолд жирэмсэн эхийг тээвэрлэлтэнд хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.

  • 35-аас дээш долоо хоногтой үед
  • 27-35 долоо хоногтой, эмчийн бичиггүй үед