Билет буцаах хүсэлт

Тийз буцаалт нь тухайн зорчигчийн тийзний ангилалаас хамаарч харилцан адилгүй байх ба тийзний өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөгдсөн хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд буцаах боломжгүй.